Rejestracja

Kongres organizowany jest z myślą o dyrektorach finansowych korporacji (w tym CFO, dyrektorach finansowych, jak również dyrektorach ds. księgowości, kontroli wewnętrznej, nadzoru, skarbu oraz zarządzania ryzykiem średnich i dużych przedsiębiorstw). Prosimy pamiętać, że przedstawiciele firm consultingowych, zajmujących się kwestiami związanymi z biznesem, finansami, prawem czy HR, mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko w przypadku, gdy dana firma jest sponsorem kongresu i otrzymali zaproszenie z puli sponsora (limitowana ilość). Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w kongresie. Osoby reprezentujące spółki, które mają siedzibę poza granicami Polski prosimy o rejestrację na stronie:

http://www.cfo-insight.com/events/cfo-summit-emerging-europe-cis/registration/

Opłata za uczestnictwo

Dyrektorzy Finansowi: 2700 PLN + VAT za osobę

Rejestracja z wyprzedzeniem (do 31.08.2013): 400 PLN zniżki
Członek Stowarzyszenia FINEXA: 500 PLN zniżki
Przyprowadzenie drugiego uczestnika: 300 PLN zniżki
Aktywny klient Deloitte: 300 PLN zniżki

 

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć tylko w jednym dniu Kongresu, prosimy o zaznaczenie poniżej:

Będę uczestniczyć tylko w pierwszym dniu Kongresu. 20% zniżki
Będę uczestniczyć tylko w drugim dniu Kongresu. 60% zniżki

 

Formularz rejestracyjny


 

Prosimy o wypełnienie formularza, który jest podstawą do wystawienia faktury.

Dane Osobowe

*
*
*
*

Dane firmy

*
*
*
*
*

Dane do faktury


Zapytanie

Zapoznałem/łam się z regulaminem i zgadzam się z jego treścią
Zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i zgadzam się z ich treścią

* - pole wymagane

Regulamin dotyczy danych osobowych pozyskanych w związku z 43 Kongresem IAFEI, którzy odbędzie się 16-17 października 2013 w Warszawie, współorganizowanym przez Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa (Organizator)

Ochrona danych osobowych

Organizator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były odpowiednio zabezpieczone, przestrzega normujących te kwestie regulacji prawnych oraz stosuje przyjęte standardy bezpieczeństwa informatycznego.

Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Organizatora (Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych FINEXA z siedzibą w Warszawie (02-920) przy ul. Powsińskiej 23/6) oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych związanych z 43 kongresem IAFEI, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego Organizator staje się administratorem danych osobowych użytkownika oraz może je udostępniać odbiorcom wyszczególnionych poniżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu w treść danych oraz ich korekty.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe będą zbierane, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z Kongresem oraz na cele ewidencji księgowej. Dane będą przekazywane partnerom Organizatora (współorganizatorzy, sponsorzy oraz dostarczyciele usług, którzy świadczą usługi (mailing, etc.) na rzecz Organizatora) wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie danych partnerom Organizatora, musi zamieścić taką informację w formularzu aplikacyjnym. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik wyraża zgodę, aby Organizator pozyskiwał, przetwarzał oraz przechowywał, jak również archiwizował oraz użytkował dane osobowe użytkownika w celu dostarczania informacji o produktach i usługach Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. W szczególnych przypadkach przekazywanie danych osobowych innym osobom trzecim odbywa się tylko za wyraźną zgodą użytkownika lub jeżeli Organizator zobowiązany jest upowszechnić dane lub przekazać je uprawnionej instytucji, gdy będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana lub usunięcie danych

Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować, zmienić, uzupełnić lub usunąć dane osobowe.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: sekretariat@finexa.org

Dalsze informacje

W razie pytań związanych z regulaminem ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych FINEXA
ul. Powsińska 23/6
02-920 Warszawa
sekretariat@finexa.org

Warunki uczestnictwa w 43. Kongresie IAFEI, 16-17 X 2013, Warszawa, współorganizowym przez Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa (Organizator)

Uczestnictwo

W Kongresie mogą uczestniczyć jedynie osoby będące dyrektorami finansowymi korporacji (w tym CFO, dyrektorzy finansowi, jak również dyrektorzy ds. księgowości, kontroli wewnętrznej, nadzoru, skarbu oraz zarządzania ryzykiem średnich i dużych przedsiębiorstw), które zarejestrowały się przy pomocy formularza rejestracyjnego oraz uiściły opłatę za uczestnictwo. Przedstawiciele firm consultingowych, zajmujących się kwestiami związanymi z biznesem, finansami, prawem czy HR, mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko w przypadku, gdy dana firma jest sponsorem Kongresu. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy uczestnictwa w Kongresie.

Opłata za uczestnictwo

Wraz z przesłaniem prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego zawarta zostaje umowa pomiędzy użytkownikiem i Organizatorem. Na podstawie umowy Organizator wystawia fakturę oraz przesyła ją na podany przez użytkownika adres. Fakturę należy zapłacić w terminie do dwudziestu jeden dni po jej otrzymaniu na wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres pocztowy lub mailowy.

Opłata za uczestnictwo wynosi 2700 PLN + VAT za osobę. Osoby rejestrujące się przed 30 sierpnia 2013 otrzymają rabat w wysokości 400 PLN. Członkowie Stowarzyszenia mają zniżkę w wysokości 500 PLN. Aktywny klient Deloitte otrzymuje rabat w wysokości 300 PLN od opłaty za uczestnictwo. Zaznaczając, że są Państwo Klientami Deloitte, zgadzają się Państwo tym samym na zweryfikowanie przez FINEXA tej informacji z Deloitte. Osoba, która przyprowadzi drugiego uczestnika uzyskuje 300 PLN zniżki. Wszystkie rabaty sumują się.

Anulowanie zgłoszenia

W przypadku anulowania zgłoszenia do sześciu tygodniu przed rozpoczęciem Kongresu uczestnik otrzyma zwrot 100% opłaty za uczestnictwo. Przy anulowaniu zgłoszenia do trzech tygodni przed rozpoczęciem Kongresu przysługuje zwrot 50% opłaty za uczestnictwo. Z tytułu rezygnacji nadesłanych po upływie tego terminu nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.

Zastępstwo

Jeżeli osoba posiadająca bilet nie może wziąć udziału w Kongresie, ma możliwość przekazania go innej osobie. Bilet może zostać przekazany wyłącznie innemu pracownikowi departamentu finansów firmy, w której zatrudniona jest osoba posiadająca bilet. O takim przypadku należy poinformować Organizatora najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Kongresu, podając imię, nazwisko oraz funkcję danej osoby. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Zmiany programu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian programu.

Dokumentacja

W trakcie konferencji nagrywany będzie materiał audio-video. Przygotowana zostanie również dokumentacja fotograficzna na cele informacyjno-promocyjne. Zgłaszając chęć udziału w konferencji uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie owych materiałów w mediach oraz Internecie, jak również w innych celach informacyjno-promocyjnych Organizatora oraz sponsorów Kongresu.